กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง หนังสือเวียนปี 2566

ส่วนบัญชี

ปี พ.ศ. 2563

1 2 3 4 5 ..
7/10/2563
จากบัญชีสินทรัพย์รับบรจิาคในระบบ GFMIS ณ 30.09.2020
1/10/2563
แบบสอบทานการใช้ประโยชน์ข้อมูลต้นทุนของส่วนราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เรื่องที่ 4 ความมีประสิทธิผล (ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต)
29/9/2563
- ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง - การเบิกจ่ายค่ายาหรือสารอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
29/9/2563
ศูนย์เขต 4 ศูนย์เขต ได้แก่ ศูนย์เขต 1 เขต 5 เขต 10 และศูนย์เขต 14 สพบ. กองโรงงานฯ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดลำปาง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน
1 2 3 4 5 ..

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 1819510 ครั้ง