กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง หนังสือเวียนปี 2566

ส่วนบัญชี

ปี พ.ศ. 2563

1 2 3 4 5 ..
12/10/2563
สำหรับหน่วยเบิกจ่ายภายในสังกัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
18/9/2563
เพื่อดำเนินโครงการอบรมขับขี่ปลอดภัยในกลุ่มจักรยานยนต์รับจ้างจังหวัดสงขลา ให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 สงขลา
18/9/2563
โครงการซ่อมปรับปรุงอาคารปฏิบัติการและสาธารณูปโภค - สำนักงาน ปภ. จังหวัดอุดรธานี
16/9/2563
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเหมาย้าย -สำนักงาน ปภ.จังหวัดสุรินทร์ -สำนักงานปภ.จังหวัดระยอง
1 2 3 4 5 ..

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 601854 ครั้ง