กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง หนังสือเวียนปี 2566

ส่วนบัญชี

ปี พ.ศ. 2563

.. 2 3 4 5 6 ..
16/9/2563
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : การช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทางทะเลจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้กับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี
11/9/2563
โอนเงินจัดสรรเพื่อเป้นค่าใช้จ่ายในการจัดทำป้ายไวนิลรณรงค์ประชาสัมพันธ์ "ชีวิควิถีใหม่ ขับขี่อยางปลอดภัย ไร้อุบัตเหตุ"
31/8/2563
แผนเพิ่มประสิทธิภาพและกำหนดเป้าหมายการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
.. 2 3 4 5 6 ..

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 601873 ครั้ง