กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง หนังสือเวียนปี 2566

ส่วนบัญชี

ปี พ.ศ. 2563

.. 3 4 5 6 7 ..
27/8/2563
ค่าใช้จ่ายสนับสนุนเครื่องจักรกล ยานพาหนะ อุปกรณ์การฝึกของ ปภ.และหน่วยงานเครือข่าย โครงการฝึกการปอ้งกันและระงับอัคคีภัยในอาคารสูง ปี 2563 -ศูนย์ ปภ.เขต 1 ปทุมธานี
26/8/2563
ค่าขนย้ายเหมาจ่าย -ศูนย์ ปภ.เขต 6 ขอนแก่น - สำนักงาน ปภ.จว.แพร่
18/8/2563
เพื่อดำเนินการจัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว - สพบ.
11/8/2563
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน
.. 3 4 5 6 7 ..

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 601910 ครั้ง