กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง หนังสือเวียนปี 2566

ส่วนบัญชี

ปี พ.ศ. 2564

1 2 3 4 5 ..
8/10/2564
ให้หน่วยเบิกจ่ายนำข้อมูลในตารางรายละเอียดฯ บันทึก บช.01 (JV) ระบุวันที่ 30.09.2564 ภายในวันที่ 8 ต.ค. 64 (ดูยอดเงินช่องสีชมพู **ปป.รายได้รอการรับรู้ประจำปี 2564** ไม่ต้องติดเครื่องหมายลบ )
7/10/2564
แบบสอบทานการใช้ประโยชน์ข้อมูลต้นทุนของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
6/10/2564
ซักซ้อมแนวปฏิบัติการจัดทำและส่งรายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำหรับหน่วยเบิกจ่ายในสังกัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
6/10/2564
โอนเงินจัดสรรให้ศูนย์ ปภ.เขต จำนวน 9 ศูนย์เขต ศูนย์ ปภ.เขต 1,5,13,6,14,7,8,9,4 เพื่อเเป็นการเตรียมความพร้อมและวางแผนเครื่องจักรกล เครื่องมือ ประจำพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมและฝนน้อยกว่าค่าปกติเพื่อสูบน้ำในการเก็บกัก และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังอย่างเป็นระบบ
1 2 3 4 5 ..

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 1325711 ครั้ง