กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง

ส่วนบัญชี

ปี พ.ศ. 2564

1 2 3 4 5 ..
16/9/2564
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป
20/9/2564
งบลงทุน- ครุภัณฑ์ งบลงทุน - สิ่งก่อสร้าง - ศูนย์ปภ.เขต 2,4,11 - สำนักงาน ปภ.จังหวัดราชบุรี ,ปราจีนบุรี
20/9/2564
รับบริจาคสินทรัพย์ฯจาก บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (387 เครื่อง)
20/9/2564
โอนเงินจัดสรร เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการขุดลอกคลองและทางระบายน้ำ ของศูนย์ ปภ. เขต 12 สงขลา และเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามภารกิจของสำนักงาน ปภ.จังหวัดอุดรธานี
1 2 3 4 5 ..

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 440656 ครั้ง