กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง

ฝ่ายบัญชี

ปี พ.ศ. 2564

1 2 3 4 5 ..
4/3/2564
โครงการซ่อมปรับปรุงอาคารปฏิบัติการและสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - ศูนย์ปภ.เขต 7 สกลนคร
4/3/2564
โอนเงินจัดสรร เพื่อดำเนินโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเยาวชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ศูนย์เขต 5,6,9,12,13,14,15,16,18
3/3/2564
โครงการซ่อมปรับปรุงอาคารปฏิบัติการและสาธารณูปโภค และโครงการก่อสร้างอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - ศูนย์ปภ.เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์ - ศูนย์ปภ.เขต 10 ลำปาง - ศูนย์ปภ.เขต 14 อุดรธานี
2/3/2564
ค่าขนย้ายเหมาจ่าย จังหวัดพัทลุง
1 2 3 4 5 ..

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 390886 ครั้ง