กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง หนังสือเวียนปี 2566

ส่วนบัญชี

ปี พ.ศ. 2564

1 2 3 4 5 ..
6/10/2564
โอนเงินจัดสรรให้ศูนย์ ปภ.เขต จำนวน 9 ศูนย์เขต ศูนย์ ปภ.เขต 1,5,13,6,14,7,8,9,4 เพื่อเเป็นการเตรียมความพร้อมและวางแผนเครื่องจักรกล เครื่องมือ ประจำพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมและฝนน้อยกว่าค่าปกติเพื่อสูบน้ำในการเก็บกัก และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังอย่างเป็นระบบ
29/9/2564
โอนเงินจัดสรรเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสูบน้ำเพื่อกักเก็บในพื้นที่จังหวัดยโสธร ให้ศุูนย์ ปภ.เขต 13 อุบลราชธานี
27/9/2564
งบดำเนินงาน,งบลงทุน - ศูนย์ ปภ.เขต 9,11,12 - สำนักงาน ปภ.จังหวัด พะเยา
27/9/2564
โอนเงินจัดสรร ให้ศูนย์ ปภ.เขต 1-18 เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
1 2 3 4 5 ..

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 1785993 ครั้ง