กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง หนังสือเวียนปี 2566

ส่วนบัญชี

ปี พ.ศ. 2564

1 2 3 4 5 ..
27/9/2564
โอนเงินจัดสรรเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ให้แก่ศูนย์ ปภ.เขต 5 นครราชสีมา ศูนย์ ปภเขต 8 กำแพงเพชร ศูนย์ ปภ.เขต 9 พิษณุโลก และศูนย์ ปภ.เขต 11 สุราษฎร์ธานี
27/9/2564
โอนเงินจัดสรรให้ศูนย์ ปภ.เขต 1-11 และศูนย์ ปภ.เขต 13-18 เพื่อจัดพิมพ์ไวนิลป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
22/9/2564
งบลงุทน- สิ่งก่อสร้าง - ศูนย์ ปภ.เขต 6 ขอนแก่น
20/9/2564
งบลงทุน- ครุภัณฑ์ งบลงทุน - สิ่งก่อสร้าง - ศูนย์ปภ.เขต 2,4,11 - สำนักงาน ปภ.จังหวัดราชบุรี ,ปราจีนบุรี
1 2 3 4 5 ..

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 1785856 ครั้ง