กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง หนังสือเวียนปี 2566

ส่วนบัญชี

ปี พ.ศ. 2564

.. 2 3 4 5 6 ..
20/9/2564
รับบริจาคสินทรัพย์ฯจาก บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (387 เครื่อง)
20/9/2564
โอนเงินจัดสรร เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการขุดลอกคลองและทางระบายน้ำ ของศูนย์ ปภ. เขต 12 สงขลา และเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามภารกิจของสำนักงาน ปภ.จังหวัดอุดรธานี
20/9/2564
โอนเงินจัดสรรให้ศูนย์ ปภ.เขต 12 สงขลา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำป้ายไวนิล รณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
17/9/2564
แจ้ง ผอ.ศูนย์ ปภ.เขต 1-18 , ผอ. กองโรงงงานเครื่องจักรกล และสำนักงาน ปภ.จังหวัด 76 จังหวัด
.. 2 3 4 5 6 ..

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 1785902 ครั้ง