กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง หนังสือเวียนปี 2566

ส่วนบัญชี

ปี พ.ศ. 2564

.. 3 4 5 6 7 ..
16/9/2564
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป
15/9/2564
โอนเงินจัดสรรเพื่อเป็นค่าขนย้าย ของศูนย์ ปภ.เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์
14/9/2564
- ค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ สายอากาศและสายนำสัญญาณวิทยุสื่อสาร บนเสาอากาศ (Tower) ความสูง 60 เมตร สำนักงาน ปภ.จังหวัดสุรินทร์ - ซ่อมแซมระบบวิทยุสื่อสาร ระบบสายล่อฟ้าและระบบป้องกันฟ้าผ่า สำนักงาน ปภ.จังหวัดระนอง
14/9/2564
งบลงทุน - ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท สำนักงาน ปภ.จังหวัด 75 จังหวัด (ยกเว้น สำนักงาน ปภ.จังหวัดภูเก็ต)
.. 3 4 5 6 7 ..

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 1785959 ครั้ง