กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง หนังสือเวียนปี 2566

ส่วนบัญชี

ปี พ.ศ. 2564

.. 5 6 7 8 9 ..
7/9/2564
โอนเงินจัดสรร เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสร้างความรับรู้การจัดการความเสี่ยงจากอุทกภัย ให้สำนักงาน ปภ.จังหวัด 76 จังหวัด
2/9/2564
โคมไฟถนนแอลอีดี แบบเซลล์แสงอาทิตย์ประกอบในชุดเดียวกันใช้พลังงานผสมร่วมกันระหว่างไฟฟ้ากระแสสลับ และไฟฟ้ากระแสตรง (Hybrid Street Light) และอุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง - ศูนย์ปภ .เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์ ,ศูนย์ปภ.เขต 8 กำแพงเพชร
2/9/2564
โอนเงินจัดสรรค่าขนย้ายเหมาจ่าย ให้สำนักงาน ปภ.จังหวัดยะลา สำนักงาน ปภ.จังหวัดเลย และสำนักงาน ปภ.จังหวัดลพบุรี
1/9/2564
โอนเงินจัดสรรค่าขนย้ายเหมาจ่าย ให้สำนักงาน ปภ.จังหวัดสระแก้ว สำนักงาน ปภ.จังหวัดแพร่ สำนักงานปภ.จังหวัดแม่ฮ่องสอน
.. 5 6 7 8 9 ..

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 1819451 ครั้ง