กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง

ส่วนบัญชี

ปี พ.ศ. 2565

1 2 3 4 5 ..
2/9/2565
ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เรื่องที่ 4 ความมีประสิทธิผล
29/9/2565
โอนเงินจัดสรร งบลงทุน สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่าสิบล้านบาท ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง
29/9/2565
โอนเงินจัดสรรโครงการก่อสร้างห้องน้ำชายและห้องน้ำหญิงอเนกประสงค์สำนักงาน ปภ.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
29/9/2565
โอนเงินจัดสรร เพื่อเป็นค่าขนย้ายเหมาจ่าย ให้แก่ ศูนย์ ปภ.เขต 17 จันทบุรี สำนักงาน ปภ.จังหวัดอุบลราชธานี สำนักงาน ปภ.จังหวัดสงขลา สำนักงาน ปภ.จังหวัดสุโขทัย สำนักงาน ปภ.จังหวัดปทุมธานี
1 2 3 4 5 ..

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 571458 ครั้ง