กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง หนังสือเวียนปี 2566

ส่วนบัญชี

ปี พ.ศ. 2565

1 2 3 4 5 ..
27/9/2565
โอนจัดสรร งบลงทุน สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่าสิบล้านบาท ศูนย์ ปภ.เขต 6 ขอนแก่น
27/9/2565
โอนเงินจัดสรร งบดำเนินงาน ให้ศูนย์ ปภ.เขต 8 ศูนย์ฯ เขต เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน เครื่องจักรกลในการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนัก และช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตามภารกิจ ปภ.
23/9/2565
โครงการซ่อมปรับปรุงอาคารปฏิบัติการและสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - สำนักงาน ปภ.จังหวัดนนทบุรี
23/9/2565
เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจ ปภ. ค่าสาธารณูปโภคของหน่วยงาน - ศูนย์ ปภ.เขต 1-18 - สำนักงาน ปภ.จังหวัด 76 จังหวัด - สำนักงาน ปภ.จังหวัดสาขา 30 สาขา งบลงทุน - ครุภัณฑ์ ลิฟต์สำหรับขนย้ายผู้ประสบภัยติดตั้งท้ายรถปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย - ศูนย์ ปภ.เขต 2 และศูนย์ ปภ.เขต 4-18
1 2 3 4 5 ..

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 601823 ครั้ง