กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง หนังสือเวียนปี 2566

ส่วนบัญชี

ปี พ.ศ. 2565

.. 2 3 4 5 6 ..
23/9/2565
ปรับปรุงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลศิริราช ปิยหาราชการรุณย์ฯ และศูนย์ศรีพัฒน์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
22/9/2565
งบลงทุน - ครุภัณฑ์ - ศูนย์ ปภ.เขต 6 ขอนแก่น - ศูนย์ ปภ.เขต 15 เชียงราย - ศูนย์ ปภ.เขต 18 ภูเก็ต - สพบ. - สำนักงาน ปภ.จังหวัดพัทลุง บึงกาฬ มหาสารคาม ระนอง สุราษฎร์ธานี
19/9/2565
โครงการซ่อมปรับปรุงอาคารฯ - สำนักงาน ปภ.จังหวัดกาฬสินธุ์
14/9/2565
โอนเงินจัดสรรให้ สพบ. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการบัญชาการณ์เหตูการ ICS รุ่นที่ 3-5 และ 7-8
.. 2 3 4 5 6 ..

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 601856 ครั้ง