กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง หนังสือเวียนปี 2566

ส่วนบัญชี

ปี พ.ศ. 2565

.. 3 4 5 6 7 ..
14/9/2565
โครงการซ่อมปรับปรุงอาคารปฏิบัติการและสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 - สำนักงาน ปภ.จังหวัดสระบุรี
13/9/2565
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ให้หน่วยงาน - ศูนย์ ปภ.เขต - สำนักงาน ปภ.จังหวัด - สำนักงาน ปภ.จังหวัดสาขา
13/9/2565
ค่าใช้จ่ายในการขนย้ายเครื่องจักรกลฯ - ศูนย์ ปภ.เขต 8 กำแพงเพชร
13/9/2565
โครงการซ่อมปรับปรุงอาคารปฏิบัติการและสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - ศูนย์ ปภ.เขต 18 ภูเก็ต - ศุูนย์ ปภ.เขต 17 จันทบุรี - สำนักงาน ปภ.จังหวัดกำแพงเพชร - ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง
.. 3 4 5 6 7 ..

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 601878 ครั้ง