กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง หนังสือเวียนปี 2566

ส่วนบัญชี

ปี พ.ศ.2566

1 2 3 4 5 ..
7/2/2566
โครงการก่อสร้างและปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - ศูนย์ ปภ.เขต 7 สกลนคร
3/2/2566
โครงการก่อสร้างและปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - สำนักงาน ปภ.จังหวัดเชียงใหม่ สาขาเชียงดาว
3/2/2566
การจัดงานเปิดตัวแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด พ.ศ. 2564 - 2570 จำนวน 17 จังหวัด
3/2/2566
โอนเงินจัดสรรเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำหลักสูตร ปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ให้แก่ สพบ.
1 2 3 4 5 ..

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 624560 ครั้ง