กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง หนังสือเวียนปี 2566

ส่วนบัญชี

ปี พ.ศ. 2567

1 2 3 4
4/12/2566
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนสะพานถอดประกอบได้พร้อมชุดทอดสะพาน (Bailey Bridge) ในพื้นที่หมู่ที่ 3 บ้านสายบน ตำบลกาหลง อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ให้ศูนย์ ปภ.เขต 11 สุราษฎร์ธานี
27/11/2566
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตรวจความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการประกวด อปท. ดีเด่น ด้านการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย ประจำปี 2567 ให้ศูนย์ ปภ. เขต 1, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, และเขต 18
22/11/2566
โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ภัยช้างป่า) ให้สำนักงาน ปภ.จังหวัดจันทบุรี ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง สระแก้ว และนครราชสีมา
22/11/2566
โอนเงินจัดสรรเพื่อเป็นค่าขนย้ายเหมาจ่าย ให้ศุนย์ ปภ. เขต 5 นครรราชสีมา
1 2 3 4

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 1819501 ครั้ง