กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง

รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รหัสที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายในระบบ GFMIS ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 22985 ครั้ง