กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง

รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รหัสที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายในระบบ GFMIS ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ดาวน์โหลด :
0ข่าวแจ้ง.docx ( 0.02 MB ) ( ดาวน์โหลด 152 ครั้ง)
1.รหัสงบประมาณ พ.ศ. 2564.xls ( 0.08 MB ) ( ดาวน์โหลด 538 ครั้ง)
5.แหล่งเงินปี 2564.xls ( 0.03 MB ) ( ดาวน์โหลด 470 ครั้ง)
6.ศูนย์ต้นทุนปภx.xls ( 0.06 MB ) ( ดาวน์โหลด 163 ครั้ง)
7. รหัสธนาคาร.xls ( 0.04 MB ) ( ดาวน์โหลด 135 ครั้ง)
8.รหัสบัญชีแยกประเภท.pdf ( 1.42 MB ) ( ดาวน์โหลด 879 ครั้ง)
9.รหัสรายได้แผ่นดิน.pdf ( 0.27 MB ) ( ดาวน์โหลด 269 ครั้ง)
4.รหัสกิจกรรมหลักปี 2564.xls ( 0.09 MB ) ( ดาวน์โหลด 314 ครั้ง)
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 20990 ครั้ง