กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง

ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ

ปี 2564

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งเครื่องวัดระดับน้ำพร้อมอุปกรณ์ประกอบ ฝั่งทะเลอันดามัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งหอเตือนภัยเพิ่มเติมในพื้นที่เสี่ยงภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาเช่าคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔๗๘ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงจอดอากาศยานปีกหมุน (Helicopter) ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถขุดตักไฮดรอลิค ขนาด ๒๐๐ แรงม้า แบบมาตรฐาน พร้อมหัวจับ-กระแทกแผ่นกันดินถล่ม (Sheet Pile) และรถบรรทุกลากจูง พร้อมหางพ่วงบรรทุกเครื่องจักรกลขนาดใหญ่ จำนวน 18 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


1 2 3 4 5


จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 25920 ครั้ง