กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง หนังสือเวียนปี 2566

ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ

ปี 2566

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์การจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 18 ภูเก็ต ประจำจังหวัดตรัง ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชุดเครื่องแบบ USAR ให้ทีมค้นหาและกู้ภัยในเขตเมืองขนาดกลาง (Medium USAR Team) จำนวน ๙ รายการ (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลด :
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์การจ้างโครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อการเตือนภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์ค้ำยันรับน้ำหนักโครงสร้างและดินถล่ม (Rescue Strut Special Mission Tender) สำหรับชุด USAR ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลด :
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์การจ้างโครงการบูรณาการโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแบบรวมศูนย์ กรมป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


1 2 3 4


จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 48149 ครั้ง