กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง หนังสือเวียนปี 2566

ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ

ปี 2559

ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์การจัดซื้อครุภัณฑ์สำรวจและเครื่องมือหาพิกัดดาวเทียม ครั้งที่ 2


.. 8 9 10 11 12


จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 76988 ครั้ง