กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง หนังสือเวียนปี 2566

ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ

ปี 2559

ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาโครงการจัดซื้อหลอดประหยัดพลังงานแบบ LED พร้อมติดตั้ง
ประกาศร่างและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์การจัดจ้างโครงการระบบแจ้งเตือนการกู้ปฏิบัติการกู้ภัย ครั้งที่ 2
ดาวน์โหลด :
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ แบบยืนยันผล จำนวน 2,930 เครื่อง (ครั้งที่ 3) ด้วยวิธีปรกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลด :
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการระบบแจ้งเตือนการปฏิบัติการกู้ภัย ครั้งที่ 2 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการจัดตั้งสถานีด้านพิกัดและระดับความสูงเพื่อประเมินความเสียหายในพื้นที่เสี่ยงภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronix Bidding : e-bidding) ครั้งที่ 2
ดาวน์โหลด :


.. 2 3 4 5 6 ..


จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 76993 ครั้ง