กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง หนังสือเวียนปี 2566

ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ

ปี 2559

ร่างเอกสารประกวดราคาโครงการระบบแจ้งเตือนการปฏิบัติการกู้ภัย
ร่างเอกสารประกวดราคาโครงการก่อสร้างคลังเก็บสิ่งของช่วยเหลือฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)
ดาวน์โหลด :
รูปแบบแปลน.pdf ( 2.73 MB ) ( ดาวน์โหลด 1,165 ครั้ง)
ร่างเอกสารประกวดราคา 2.pdf ( 0.82 MB ) ( ดาวน์โหลด 208 ครั้ง)
ร่างเอกสารประกวดราคา 1.pdf ( 2.35 MB ) ( ดาวน์โหลด 250 ครั้ง)
ร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อรถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 5 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)
ดาวน์โหลด :
ปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์การซื้อเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์แบบยืนยันผล จำนวน 2,930 เครื่อง (คร้้งที่ 2)
ดาวน์โหลด :
ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างโรงจอดเครื่องจักรกลขนาดใหญ่ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลด :
ร่างประกาศ เขต 10.pdf ( 2.18 MB ) ( ดาวน์โหลด 188 ครั้ง)


.. 3 4 5 6 7 ..


จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 76997 ครั้ง