กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง หนังสือเวียนปี 2566

ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ

ปี 2560

ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาโครงการจัดทำศูนย์ข้อมูลปฏิบัติการเพื่อการตัดสินใจ ครั้งที่ ๒
ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาโครงการจัดทำรถสาธิตแผ่นดินไหวแบบเคลื่อนที่ ระยะที่ 2 (Mobile Eathquace Simulation Car Phase 2) (ครั้งที่ 2)
ดาวน์โหลด :
ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาปฏิบัติการ Call Center หมายเลข 192
ดาวน์โหลด :
ร่างประกาศ Call Center 192.pdf ( 0.56 MB ) ( ดาวน์โหลด 269 ครั้ง)
ขอบเขตของงาน Call Center 192.pdf ( 0.34 MB ) ( ดาวน์โหลด 1,523 ครั้ง)
ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาเช่าใช้บริการสื่อสารโทรคมนาคมของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
ดาวน์โหลด :
ขอบเขตของงาน.pdf ( 0.48 MB ) ( ดาวน์โหลด 254 ครั้ง)
ร่างประกาศ.pdf ( 0.62 MB ) ( ดาวน์โหลด 182 ครั้ง)
ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาเช่าใช้บริการสื่อสารโทรคมนาคมสำหรับอุปกรณ์เตือนภัย
ดาวน์โหลด :
ขอบเขตของงาน.pdf ( 1.59 MB ) ( ดาวน์โหลด 288 ครั้ง)
ร่างประกาศ.pdf ( 0.64 MB ) ( ดาวน์โหลด 184 ครั้ง)


1 2 3 4 5 ..


จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 76996 ครั้ง