กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง หนังสือเวียนปี 2566

ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ

ปี 2561

ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาการซื้อโครงการจัดหาระบบดับเพลิงสำหรับการป้องกันอัคคีภัยบริเวณอาคารภายในกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบ Call Center ในภาวะวิกฤตและจัดเตรียม Tier ๑ และ Tier ๒ ในขณะเผชิญเหตุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่างประกาศประกวดราคาการเช่าใช้บริการรับ-ส่ง สัญญาณเตือนภัยสำรอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุทกภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


1 2 3 4 5 ..


จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 77001 ครั้ง