กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง หนังสือเวียนปี 2566

ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ

ปี 2561

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและศูนย์กลางข้อมูลระบบ Real Time เพื่อการเตือนภัย ด้วยวิธีประกวดราคาเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลด :
ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุสำหรับเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ จำนวน 2 รายการ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบโปรแกรมประยุกต์เพื่อการสั่งการเตือนภัยอัตโนมัติจากระบบ GIS ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลด :
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการประกวดราคาซื้ออากาศยานปีกหมุน ขนาดเล็กไร้คนขับ จำนวน ๒๐ ชุด (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการประกวดราคาซื้อสะพานถอดประกอบได้พร้อมชุดทอดสะพาน (Bailey Bridge) ขนาดผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓ เมตร ความยาว ๔๘ เมตร จำนวน ๓ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลด :


1 2 3 4 5 ..


จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 46204 ครั้ง