กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง หนังสือเวียนปี 2566

ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ

ปี 2561

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบส่งข้อมูลสู่สาธารณะและประชาชน โดยระบบ Smart Phone ในลักษณะ Private และ Public Channels ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์การจัดซื้อเครื่องตรวจจับความเร็ว แบบพกพา จำนวน 849 เครื่อง
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการประกวดราคาซื้ออากาศยานปีกหมุนขนาดเล็ก ไร้คนขับ จำนวน ๒๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลด :
ร่างประกาศ.pdf ( 0.74 MB ) ( ดาวน์โหลด 1,334 ครั้ง)
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการบำรุงรักษาหอเตือนภัยและหอกระจายข่าว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลด :
ร่างประกาศ.pdf ( 6.04 MB ) ( ดาวน์โหลด 0 ครั้ง)
ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคาและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจัดซื้อวัสดุสำหรับเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


1 2 3 4 5 ..


จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 46208 ครั้ง