กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง หนังสือเวียนปี 2566

ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ

ปี 2561

ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคาและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจัดซื้อเครื่องตรวจจับความเร็ว แบบพกพา จำนวน 849 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่างประกาศ , ร่างเอกสารประกวดราคา และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะโครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกับกองทัพบกในการจัดหาอากาศยานปีกหมุน (Helicopter) เพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาสาธารณภัย จำนวน ๒ ลำ (ครั้งที่ ๒) ด้ว
ดาวน์โหลด :
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างการบำรุงรักษาระบบประชุมทางไกลผ่ายจอภาพ Video Conference ด้วยวืธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อโครงการจัดทำศูนย์ข้อมูลปฏิบัติการเพื่อการตัดสินใจ ครั้งที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา ขอบเขตของงาน และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจัดซื้อชุดยานยนต์ดับเพลิงพร้อมระบบควบคุมระยะไกลและอุปกรณ์ จำนวน ๕ เครื่อง (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลด :
ร่างประกาศชุดยานยนต์.pdf ( 1.19 MB ) ( ดาวน์โหลด 167 ครั้ง)


.. 2 3 4 5 6 ..


จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 46212 ครั้ง