กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง หนังสือเวียนปี 2566

ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ

ปี 2561

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา ขอบเขตของงาน และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจัดซื้อรถปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑๐๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลด :
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา ขอบเขตของงาน และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจัดซื้อชุดยานยนต์ดับเพลิงพร้อมระบบควบคุมระยะไกลและอุปกรณ์ จำนวน ๕ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลด :
12. ชุดยานยนต์ดับเพลิง.pdf ( 1.21 MB ) ( ดาวน์โหลด 234 ครั้ง)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา ขอบเขตของงาน และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจัดซื้อรถปฏิบัติการบรรเทาอุทกภัย พร้อมเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ จำนวน ๕ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลด :
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา ขอบเขตของงาน และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจัดซื้อรถยนต์ดับเพลิงขนาดอัตราสูบฉีดน้ำ/โฟม ไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ลิตร/นาที พร้อมติดตั้งระบบผสมโฟม จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา ขอบเขตของงาน และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจัดซื้อรถยนต์ดับเพลิงอาคาร จำนวน ๙ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลด :
3. รถยนต์ดับเพลิงอาคาร.pdf ( 1.87 MB ) ( ดาวน์โหลด 262 ครั้ง)


.. 3 4 5 6 7


จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 46214 ครั้ง