กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง หนังสือเวียนปี 2566

ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ

ปี 2561

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา ขอบเขตของงาน และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจัดซื้อรถดับเพลิงชนิดหอน้ำ ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๙๐ เมตร จำนวน ๔ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลด :
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา ขอบเขตของงาน และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจัดซื้อสะพานถอดประกอบได้พร้อมชุดทอดสะพาน (Bailey Bridge) ขนาดผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓ เมตร ความยาว ๔๘ เมตร จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding
ดาวน์โหลด :
2. สะพานแบริ่ง.pdf ( 1.10 MB ) ( ดาวน์โหลด 301 ครั้ง)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา ขอบเขตของงาน และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจัดซื้อรถดับไฟป่าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑๔ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลด :
1. รถดับไฟป่า.pdf ( 1.92 MB ) ( ดาวน์โหลด 283 ครั้ง)
ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างให้บริการรับส่งข้อความสั้นเพื่อการเตือนภัย SMS (ครั้งที่ 2)


.. 3 4 5 6 7


จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 46209 ครั้ง