กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง หนังสือเวียนปี 2566

ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ

ปี 2562

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งระบบป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัย ภายในอาคารสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อป้ายประชาสัมพันธ์ ชนิดติดตั้งภายนอกอาคาร สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลด :
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบการแจ้งเตือนภัยผ่านระบบทีวี เครือข่ายวิทยุและหอกระจายข่าว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุสำหรับเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา e-bidding
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาเช่าระบบ Video Wall พร้อมอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัยภายในห้องประชุม ๑ อาคาร ๓ ชั้น ๕ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


1 2 3 4 5 ..


จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 77002 ครั้ง