กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง หนังสือเวียนปี 2566

ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ

ปี 2563

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อรถสูบส่งน้ำฯ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 18 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศร่างและเอกสารประกวดราคาจ้างให้บริการข่ายสื่อสารกลางและรับแจ้งเหตุสาธารณภัย ประจำปี พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำหรับอากาศยาน จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถเติดน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน ขนาด 12,000 ลิตร จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำหรับอากาศยาน จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


1 2 3 4 5 ..


จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 76998 ครั้ง