กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง

ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ

ปี 2563

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาหอเตือนภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อโครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกับกองทัพบกในการจัดหาอากาศยานปีกหมุน (Helicopter) เพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาสาธารณภัย (ระยะที่ 2) จำนวน 2 ลำ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวด
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อสิ่งของสำรองจ่าย รายการขวดพลาสติกใสฯ จำนวน 570,000 ขวด ที่ปรับปรุง
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบงานคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบโปรแกรมส่งข้อมูลผ่านสถานีโทรทัศน์และสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการแจ้งเตือนภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


1 2 3 4 5 ..


จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 21142 ครั้ง