กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง

ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ

ปี 2563

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบเชื่อมโยงฯ
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อสะพานถอดประกอบได้พร้อมชุดทอดสะพานฯ จำนวน 18 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อโครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กับกองทัพบกในการจัดหาอากาศยานปีกหมุน (Helicopter) เพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาสาธารณภัย (ระยะที่ ๒) จำนวน ๒ ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถผลิตอากาศ พร้อมระบบส่งระยะไกล จำนวน 6 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์สนามของโครงการสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับสถาบันกู้ภัยทางน้ำทางทะเล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


.. 2 3 4 5 6 ..


จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 21144 ครั้ง