กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง

ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ

ปี 2563

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาระบบฝึกอบรมการดับเพลิงแบบคามเป็นจริงเสมือน (Virtual Reality) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถเครนกู้ภัยสมรรถนะสูง รัศมีทำงานไม่น้อยกว่า 7 เมตร สามารถยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 56,000 กิโลกรัม พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์กู้ภัยอเนกประสงค์ขนาดกลาง จำนวน ๙ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถสูบน้ำกู้ภัยเคลื่อนที่สมรรถนะสูง แบบโมบายยูนิตพร้อมอุปกรณ์ สำหรับพื้นที่แคบและพื้นที่มีอุปสรรค จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อรถปฏิบัติการกู้ภัยช่วยชีวิตตึกถล่ม จำนวน ๖ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


.. 3 4 5 6 7 ..


จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 21148 ครั้ง