กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง

ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ

ปี 2563

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถยนต์ดับเพลิงขนาดอัตราสูบฉีดน้ำ_โฟม ไม่น้อยกว่า 10,000 ลิตร ต่อนาที พร้อมติดตั้งระบบผสมโฟม จำนวน 3 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซลฯ จำนวน 69 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อสิ่งของสำรองจ่าย รายการขวดพลาสติกใสสำหรับบรรจุน้ำดื่ม ขนาด 500 มิลลิลิตร (สขจ.19) จำนวน 570,000 ขวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 160 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถประกอบอาหารพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 72 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


.. 5 6 7 8 9


จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 21143 ครั้ง