กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง หนังสือเวียนปี 2566

ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ

ปี 2564

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาโครงการบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลเพื่อการแจ้งเตือนภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่างเอกสารประกาศประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาแพลตฟอร์มกลางฐานข้อมูลการเตรียมข้อมูลความพร้อมในการจัดการสาธารณภัยแบบบูรณาการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุสำหรับเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อหน้ากากป้องกันสารเคมีและตลับกรองสารเคมี ด้วยวีธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาโครงการปรับปรุงสำนักงานและห้องเก็บอุปกรณ์อากาศยานปีกหมุน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


1 2 3 4 5 ..


จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 76999 ครั้ง