กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง

ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ

ปี 2564

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังภัยพิบัติ (โทรมาตร) เพิ่มเติม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถเติมน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน จำนวน 5 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ปรับปรุง)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถสูบส่งน้ำ ไม่น้อยกว่า ๓๕,๐๐๐ ลิตร/นาที และส่งน้ำระยะไกลไม่น้อยกว่า 10 กิโลเมตร พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 11 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถเครนกู้ภัยสมรรถนะสูง รัศมีทำงานไม่น้อยกว่า ๗ เมตร สามารถยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๕๖,๐๐๐ กิโลกรัม พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลด :
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อระบบฝึกอบรมการดับเพลิงแบบความเป็นจริงเสมือน (Virtual Reality) จำนวน 4 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลด :


1 2 3 4


จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 22821 ครั้ง