กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง หนังสือเวียนปี 2566

ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ

ปี 2564

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างคลังน้ำมัน (Tank Farm) ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 16 ชัยนาม ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างคลังน้ำมัน (Tank Farm) ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 16 ชัยนาม ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่างประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการจ้างบำรุงรักษาระบบและข้อมูลด้านการเตือนภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งเครื่องวัดระดับน้ำพร้อมอุปกรณ์ประกอบ ฝั่งทะเลอันดามัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งหอเตือนภัยเพิ่มเติมในพื้นที่เสี่ยงภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


1 2 3 4 5 ..


จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 46203 ครั้ง