กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง หนังสือเวียนปี 2566

ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ

ปี 2564

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถเครนกู้ภัยสมรรถนะสูง รัศมีทำงานไม่น้อยกว่า ๗ เมตร สามารถยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๕๖,๐๐๐ กิโลกรัม พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลด :
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อระบบฝึกอบรมการดับเพลิงแบบความเป็นจริงเสมือน (Virtual Reality) จำนวน 4 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลด :
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถยนต์ดับเพลิงขนาดอัตราสูบฉีดน้ำ/โฟม ไม่น้อยกว่า 10,000 ลิตร/นาที พร้อมติดตั้งระบบผสมโฟม จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถเติมน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน จำนวน 5 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถขุดล้อยางกู้ภัยขนาดใหญ่ ชนิดปรับระดับฐานล้อได้ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


.. 3 4 5 6 7


จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 46213 ครั้ง