กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง

ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ

ปี 2565

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังภัยพิบัติ (โทรมาตร) เพิ่มเติม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการบำรุงรักษาระบบส่งข้อมูลเพื่อการเตือนภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการบำรุงรักษาระบบเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddng)
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมืออุปกรณ์การฝึกกู้ภัยทางสูง (ระบบเชือก) จำนวน ๔๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding
ร่างประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์การจัดตั้งฐานปฏิบัติการ (BoO) ทีมค้นหาและกู้ภัยในเขตเมืองขนาดกลาง (Medium USAR Teams) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


.. 7 8 9 10 11


จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 41227 ครั้ง