กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง หนังสือเวียนปี 2566

ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ

ปี 2565

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อชุดเครื่องอุปกรณ์ฝึกการกู้ภัยกระแสน้ำเชี่ยว จำนวน 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาเช่าโครงการเช่าใช้บริการรับ-ส่งสัญญาณเตือนภัยสำรอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


.. 7 8 9 10 11


จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 76976 ครั้ง