กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง

ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ

ปี 2565

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถผลิตอากาศ พร้อมระบบส่งระยะไกล จำนวน ๗ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถสูบส่งน้ำไม่น้อยกว่า ๓๕,๐๐๐ ลิตร/นาที และส่งน้ำระยะไกลไม่น้อยกว่า ๑๐ กิโลเมตร พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๙ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูล (Data Center) ปภ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อระบบฝึกอบรมการดับเพลิงแบบความเป็นจริงเสมือน (Virtual Reality) จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถลากอากาศยาน จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


1 2 3 4 5 ..


จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 37814 ครั้ง