กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง

ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ

ปี 2565

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมเครื่องจักรกลพิเศษ ประเภทรถบรรทุกชุดสูบน้ำท่วมขัง จำนวน 6 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมเครื่องจักรกลพิเศษ ประเภทรถยนต์ปฏิบัติการกู้ภัยและวัตถุอันตราย จำนวน 5 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงสภาพเครื่องจักรกลพิเศษ ประเภทรถบรรทุกเครื่องสูบน้ำระยะไกล จำนวน 9 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล “ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลสาธารณภัย” (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลด :
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) จำนวน 3 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


.. 2 3 4 5 6 ..


จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 37809 ครั้ง