กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง

ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ

ปี 2565

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างสอบเทียบค่ามาตรฐานความถูกต้องเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์แบบยืนยันผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ จำนวน ๓,๓๘๙ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลด :
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาเช่าโครงการเช่าใช้เครื่องมือเพื่อการสื่อสารกับสมาชิกผ่าน Line Official Account (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลด :
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลสาธารณภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลด :
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาเช่าโครงการเช่าใช้เครื่องมือสื่อสารกับสมาชิกผ่าน Line Official Account ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลและระบบเชื่อมโยงเครือข่ายอาสาสมัครด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลด :


.. 7 8 9 10 11


จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 41229 ครั้ง