กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง หนังสือเวียนปี 2566

ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ

ปี 2566

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างซ่อมบำรุงระบบผลิตน้ำดื่มของรถผลิตน้ำดื่ม ขนาด ๑,๐๐๐ ลิตร/ชั่วโมง จำนวน ๑๖ คัน (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลด :
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการระบบควบคุมการประชุมทางไกล (MCU) และอุปกรณ์สื่อสารแบบครบวงจร กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลด :
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อลิฟต์ประจำอาคาร ๑ พร้อมติดตั้งและรื้อถอน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุสำหรับเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างซ่อมบำรุงระบบผลิตน้ำดื่มของรถผลิตน้ำดื่ม ขนาด ๑,๐๐๐ ลิตร/ชั่วโมง จำนวน ๑๖ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลด :


1 2 3 4 5 ..


จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 76991 ครั้ง