กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง หนังสือเวียนปี 2566

ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ

ปี 2566

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชุดป้องกันความร้อนให้กับชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤต (ERT) จำนวน ๑๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ปรับปรุง)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชุดป้องกันความร้อนให้กับชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤต (ERT) จำนวน ๑๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลด :
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชุดเครื่องแบบ USAR ให้ทีมค้นหาและกู้ภัยในเขตเมืองขนาดกลาง (Medium USAR Team) จำนวน ๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลด :
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ค้นหาผู้ประสบภัยใต้ซากอาคารถล่ม (Life Locator) สำหรับชุด USAR จำนวน ๒ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลด :
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยกระบวนการปั๊มหัวใจและฟื้นคืนชีพแบบอัตโนมัติสำหรับชุด USAR จำนวน ๒ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลด :


1 2


จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 46205 ครั้ง