กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง

ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา

ปี 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างบำรุงรักษาระบบและข้อมูลด้านการเตือนภัย
ประกาศผุู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการจ้างบำรุงรักษาทุ่นตรวจวัดคลื่นสึนามิในมหาสมุทรอินเดีย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบส่งข้อมูลสู่สาธารณะและประชาชน โดยระบบ Smart Phone ในลักษณะ Private และ Public Channels (ครั้งที่ ๒)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน (JP-8) จำนวน 75,994 ลิตร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบรับแจ้งเหตุสาธารณภัยผ่านระบบพูดคุยอัตโนมัติ (Chatbot) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


1 2 3 4 5 ..


จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 17318 ครั้ง