กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง

ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา

ปี 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดทำต้นฉบับ ออกแบบ จัดพิมพ์และจัดส่งจุลสาร ลด-หยุด-ภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องเชื่อมต่อระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม จำนวน ๔ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมืออุปกรณ์ฝึกการกู้ภัยกระแสน้ำเชี่ยว จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าระบบ Video Wall พร้อมอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัยภายในห้องประชุม 1 อาคาร 3 ชั้น 5 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกับกองทัพบกในการจัดหาอากาศยานปีกหมุน (Helicopter) เพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาสาธารณภัย (ระยะที่ ๒) จำนวน ๒ ลำ (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดร


1 2


จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 14457 ครั้ง