กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง

ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา

ปี 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อสิ่งของสำรองจ่าย รายการขวดพลาสติกใสสำหรับบรรจุน้ำดื่ม ขนาด ๕๐๐ มิลลิลิตร (สขจ.๑๙) จำนวน ๕๗๐,๐๐๐ ขวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบงานคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาทุ่นตรวจวัดคลื่นสึนามิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบโปรแกรมส่งข้อมูลผ่านสถานีโทรทัศน์และสถานีวิทยุกระจายเสียงฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างซ่อมบำรุงรักษาหอเตือนภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


1 2 3 4 5 ..


จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 13196 ครั้ง