กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง

ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา

ปี 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา จำนวน 20 คัน (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสะพานถอดประกอบได้พร้อมทางขึ้น-ลง (Bailey Bridge) ขนาดผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๕๑ เมตร จำนวน ๗ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมเครื่องจักรกลพิเศษ ประเภทรถยนต์ปฏิบัติการกู้ภัยสารเคมีและวัตถุอันตราย จำนวน 5 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมเครื่องจักรกลพิเศษ ประเภทรถบรรทุกชุดสูบน้ำท่วมขัง จำนวน 6 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงสภาพเครื่องจักรกลพิเศษ ประเภทรถบรรทุกเครื่องสูบน้ำระยะไกล จำนวน 9 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


1 2 3 4 5


จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 23148 ครั้ง