กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง หนังสือเวียนปี 2566

ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา

ปี 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างวางทุ่นตรวจวัดคลื่นสึนามิในทะเลอันดามัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสอราคาเช่าใช้บริการสื่อสารโทรคมนาคมสำหรับอุปกรณ์เตือนภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 28897 ครั้ง