กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง

ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา

ปี 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตพร้อมอุปกรณ์การเขียน จำนวน ๒๕ ชุด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการเช่าใช้บริการ รับ-ส่ง สัญญาณเตือนภัยสำรอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการพัฒนาแพลตฟอร์มกลางฐานข้อมูลการเตรียมความพร้อมในการจัดการสาธารณภัยแบบบูรณาการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอส์ (e-bidding)
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 18462 ครั้ง