กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง หนังสือเวียนปี 2566

ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา

ปี 2559

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อหลอดประหยัดพลังงานแบบ LED พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลด :
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อหลอดประหยัดพลังงานแบบ LED พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการให้บริการข่ายสื่อกลางและให้บริการรับแจ้งเหตุสาธารณภัย (รับสาย 1784) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลด :
ประกาศผู้ชนะการสอบราคาจ้างจัดทำต้นฉบับ ออกแบบ จัดพิมพ์และจัดส่ง จุลสารลด-หยุด-ภัย ประจำปีงยประมาณ พ.ศ. 2560
ดาวน์โหลด :
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างลิตและเผยแพร่โครงการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างจิตสำนึกด้านปลอดภัยทางถนนและส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการป้องกันและปฏิบัติตนให้ปลอดภัยากสาธารณภัยทางสื่อโทรทัศน์
ดาวน์โหลด :


1 2 3 4 5 ..


จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 50892 ครั้ง