กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง หนังสือเวียนปี 2566

ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา

ปี 2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างจัดทำต้นฉบับ ออกแบบ จัดพิมพ์ และจัดส่งจุลสารลด-หยุด-ภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สกู๊ปโทรทัศน์เสริมสร้างความรู้และปลูกฝังจิตสำนึกด้านความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการจัดจ้างให้บริการข่ายสื่อสารกลางและรับแจ้งเหตุสาธารณภัย (รับสายด่วน "นิรภัย 1784") ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลด :
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงรถสื่อสารเคลื่อนที่ ปภ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลด :
ประกาศผู้ชนะ.pdf ( 0.07 MB ) ( ดาวน์โหลด 169 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุสำหรับเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 2 รายการ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


1 2 3 4 5 ..


จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 50895 ครั้ง