กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง

ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา

ปี 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อรถผลิตอากาศ พร้อมระบบส่งระยะไกล จำนวน 6 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดาวน์โหลด :
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อสะพานถอดประกอบได้พร้อมชุดทอดสะพาน (Bailey Bridge) ขนาดผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓ เมตร ความยาว ๔๘ เมตร จำนวน ๑๘ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อรถยนต์ดับเพลิงขนาดอัตราสูบฉีดน้ำ/โฟม ไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ลิตร/นาที พร้อมติดตั้งระบบผสมโฟม จำนวน ๓ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อรถปฏิบัติการกู้ภัยช่วยชีวิตตึกถล่ม จำนวน 6 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อรถประกอบอาหารพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๗๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


.. 3 4 5 6 7 ..


จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 13555 ครั้ง