กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง

ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา

ปี 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อรถประกอบอาหารพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๗๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อรถปฏิบัติการบรรเทาอุทกภัย พร้อมเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ จำนวน 16 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อรถปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 160 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อรถตรวจการสมรรถนะสูง ขับเคลื่อน 4 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 30 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อเครื่องสูบน้ำขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซล อัตราการสูบ ๒๘,๐๐๐ ลิตร/นาที ที่ระยะสูบส่งไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร ติดตั้งบนเทรเลอร์ลากจูงพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๖๙ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


.. 4 5 6 7 8 ..


จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 14042 ครั้ง