กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง

ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา

ปี 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สนามของโครงการสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์สำหรับสถาบันกู้ภัยทางทะเล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อรถสูบน้ำกู้ภัยเคลื่อนที่สมรรถนะสูง แบบโมบายยูนิตพร้อมอุปกรณ์ สำหรับพื้นที่แคบและพื้นที่มีอุปสรรค จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อรถเครนกู้ภัยสมรรถนะสูง รัศมีทำงานไม่น้อยกว่า ๗ เมตร สามารถยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๕๖,๐๐๐ กิโลกรัม พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อรถขุดล้อยางกู้ภัยขนาดใหญ่ ชนิดปรับระดับฐานล้อได้ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อรถยนต์ดับเพลิงพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำระยะไกล จำนวน 6 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


.. 5 6 7 8 9 ..


จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 14458 ครั้ง