กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
กองคลัง
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ ชี้แจงรายละเอียดเพื่มเติม/งานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา กรมบัญชีกลาง สำนักงบประมาณ แบบฟอร์มต่าง ๆ รหัส GFMIS และรหัสงบประมาณ GFMIS คู่มือ GFMIS e - GP ระยะที่ ๓ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง

ผู้ชนะประกวดราคา/สอบราคา

ปี 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อรถยนต์กู้ภัยอเนกประสงค์ขนาดกลาง จำนวน 9 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อระบบฝึกอบรมดับเพลิงแบบความเป็นจริงเสมือน (Virtual Reality) จำนวน ๒ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสิ่งของสำรองจ่าย รายการข้าวสารอาหารแห้ง (ถุงยังชีพ) (สขจ.17) จำนวน 75,270 ชุด โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเตือนภัยของประเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการจ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์เตือนภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


.. 6 7 8 9 10


จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 14039 ครั้ง